Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (1)

Poslal(a) 20.11. 2008 13:35:36 (26146 čtenářů)

Původ, druhy, vlastnosti a čištění odpadní vody
Odpadní voda je voda, která je změněna použitím, a všechna voda odvedená do kanalizace. Může to být splašková odpadní voda, odpadní voda z komerčních provozů, kondenzát a dešťová voda odváděná vnitřní kanalizací. Stupeň znečištění odpadní vody závisí na způsobu užití vody. Za odpadní vodu se považuje i voda, která se „znečistí“ pouze zvýšením teploty.

Splašková odpadní vody - černá voda

Splašková odpadní voda je odpadní voda, která odtéká z kuchyní, hygienických místností, prádelen apod. Splašková odpadní voda obsahuje rozpuštěné a nerozpuštěné organické i neorganické látky. Ve splaškové vodě se vyskytují různé mikroorganismy. Evropská norma uvádí podrobnější dělení splaškové odpadní vody na šedou a černou vodu. Toto rozdělení se zavádí proto, aby se v budoucnu mohly použít speciální metody pro čištění odpadní vody. Bohužel je třeba počítat s tím, že některé šedé odpadní vody (např. voda z praní potřísněného prádla nebo při nepatřičném chování uživatelů zařizovacích předmětů) nelze tak jednoznačně vymezit.

Šedá voda je splašková odpadní voda, která neobsahuje fekálie a moč.

Černá voda je splašková voda, která obsahuje fekálie a moč.

Průmyslová odpadní voda je odpadní voda změněná a znečištěná použitím v průmyslu, zemědělství nebo v drobných provozech. Průmyslová odpadní voda obsahuje širokou škálu různých látek a jejich rozdílných koncentrací. Zneškodňování těchto látek a předčištění průmyslových odpadních vod je velmi rozsáhlý obor, který vyžaduje speciální znalosti o jednotlivých škodlivinách a neřeší se v rámci zdravotnětechnických instalací.

Dešťová voda je přirozená srážková voda, která nebyla znečištěna použitím. Těsně před dopadem na povrch obsahuje dešťová voda řadu látek. Jsou to zejména rozpuštěné plyny a látky zachycené průchodem atmosférou, a to jak organické, tak neorganické. Po dopadu na povrch se dešťová voda obohacuje o další látky, které unáší nebo rozpouští na své cestě do recipientu. Kvalita vody závisí na druhu povrchu, ze kterého voda stéká. Dešťová voda odtékající ze střechy objektu obsahuje jednak vysoký podíl rozpuštěných kysličníků (CO2 a SO2, pH může klesnout až pod hodnotu 6) a proměnný podíl organických a anorganických látek (pyl, ptačí trus, prach). Dešťová voda, která odtéká z parkovacích stání a dopravních komunikací, může být znečištěna ropnými produkty. Nejvíce znečištěná dešťová voda odtéká z pěších komunikací a zelených ploch městské zástavby. Na těchto plochách se vyskytuje velké množství psích výkalů. Pejskaři se stávají arogantními a pod rouškou tmy nechávají své miláčky kálet na dětských hřištích. Zatím co v New Yorku jsou pro pejsky vyhrazené oplocené plochy výběhu, naši zastupitelé stále častěji souhlasí s budováním oplocených hřišť pro děti...

Podzemní voda je voda prosakující z povrchu pevniny a podle hloubky, ve které se nachází, obsahuje různé rozpuštěné látky; odpadní voda se z ní stává v případě, že vnikne nebo je vypouštěna do kanalizace.
Ukázka části textu z knihy Odvodnění staveb, Zdeněk Žabička
Vydavatelství ERA
Chleborádova 22/69, 619 00 Brno
www.erag.cz

foto Hana Vymazalová

Články: odpadní voda

05.08. 2008
41.24 kB čtenářů
Bazén - úprava bazénové vody
07.11. 2008
34.16 kB čtenářů
Garáž
31.07. 2005
35.73 kB čtenářů
Kořenová čistírna
21.11. 2008
11.35 kB čtenářů
Odpadní voda - vlastnosti a podmínky pro použití (2)
31.07. 2012
8.24 kB čtenářů
Voda v domě a na chatě
12.01. 2009
31.98 kB čtenářů
Vodovod a kanalizace - materiály pro potrubí (1)
Diskusní fórum / Ostatní nezařazené
31.08. 2018
1.29 kB čtenářů
Hodí se k velkému sušení sušička Yden D5
28.05. 2018
1.58 kB čtenářů
Fotografie pro články - červen
23.12. 2017
1.86 kB čtenářů
PF 2018
24.12. 2016
2.16 kB čtenářů
PF 2017
31.12. 2015
4.63 kB čtenářů
Pf 2016
24.12. 2014
6.19 kB čtenářů
PF 2015
24.03. 2014
4.55 kB čtenářů
Nové dveře
31.12. 2013
12.88 kB čtenářů
PF 2014
22.12. 2012
8.70 kB čtenářů
PF 2013
10.12. 2012
22.31 kB čtenářů
Ptactvo - kdy a jak krmit
20.06. 2012
10.40 kB čtenářů
Rozmary počasí
08.04. 2012
21.90 kB čtenářů
Zahradnický kvíz